frasespoesiaseafins:

Metade - Oswaldo Montenegro
via Santo Som
pervertidex: